Żłobek i przedszkole
Przytulny Kącik
ul. Kujawska 4a
40-219 Katowice

Szukaj w całym serwisie

Przytulny Kącik

Regulamin

1. „Przytulny Kącik” przy ul. Kujawskiej 4A w Katowicach, zajmuje się profesjonalną opieką pedagogiczno-edukacyjną dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat.

2. Do placówki przyjmowane są dzieci zdrowe, oraz z alergią po wcześniejszym ustaleniu z personelem. Zapisy prowadzone są przez cały rok.

3. Po przyjęciu dziecko pozostaje pod stałą opieką pedagogiczną, aż do momentu odebrania przez osoby upoważnione.

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

1. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci przyprowadzają i odbierają dzieci z Klubu i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do Klubu i z Klubu do domu.

2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do Klubu. Może ono w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione. Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę nieletnią będzie respektowane przez przedszkole tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli upoważnienie to będzie potwierdzone notarialnie.

3. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej.

4. Klub może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

5. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany właściciel Klubu. W takiej sytuacji Klub zobowiązany jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z Rodzicami (opiekunami prawnymi).

6. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy Klubu, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców
(prawnych opiekunów) o zaistniałym fakcie.

7. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel oczekuje z dzieckiem w Klubie 1 godzinę.

8. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji
o niemożliwości skontaktowania się z rodzicem (prawnym opiekunem).

9. Życzenie Rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego
z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

Rodzice (opiekunowie prawni) mają w szczególności prawo do:

1. rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie,
2. pomocy ze strony Klubu w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
3. uzyskiwaniu informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno – pedagogiczną,
4. pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą,
5. konsultacji indywidualnych, z inicjatywy nauczycieli lub rodziców
6. uczestniczenia w zebraniach ogólnych, grupowych, uroczystościach
i imprezach okolicznościowych z udziałem dzieci oraz najbliższych członków rodziny
7. zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy Klubu.

Na rodzicach (opiekunach prawnych) dzieci uczęszczających Przytulnego Kącika spoczywa obowiązek m.in. do:

1. udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie,
2. regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
3. zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w drodze do Klubu i z Klubu do domu,
4. punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka,
5. terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu,
6. natychmiastowego odbioru dziecka, , przypadku zgłoszenia przez Klub choroby dziecka.

OBOWIĄZKI DZIECKA

Dziecko w Przytulnym Kąciku ma obowiązek:

1) szanowania wytworów innych dzieci,
2) podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego,
3) przestrzegania zasad higieny osobistej.